СОФТВЕР ЗА ПРОДАВНИЦА (POS) И МАТЕРИЈАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА

Се што е потребно за Вашата евиденција.

Едноставно следење и анализа на продажните места , магацинското работење, состојбата и движењето на материјалите. Софтверското решение Ви нуди :

ПРОДАВНИЦА (POS)

Поврзување со фискални уреди

Работа со баркод читач

Автоматско преземање на задолжувања од материјалната евиденција

Плаќања со готовина и парични картички

ПЛТ, ЕТ и сите други законски обрасци

МАТЕРИЈАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА

Комплетно евидентирање и следење на движењето на материјалите

од нарачка кон добавувач до испорака на крајната дестинација

Водење на магацинските цени по ФИФО, ЛИФО или метод на просечни цени (без ДДВ или со ДДВ)

Влезна калкулација за набавните цени (денарска и девизна) со ДДВ, царина и пропратни трошоци при набавката

Сите неопходни обрасци и прегледи за следење на материјалите и залихите (количински, со набавни и продажни цени)

Автоматизиран процес за попис со креирање на документи за кусок и вишок

Поврзување со едно или повеќе продажни места (POS)