ЕРП ПАКЕТ

 • Финансиско сметководство
 • Трошковна благајна
 • Материјално – магацинско работење
 • Продавница (поврзана со фискална каса)

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ПАКЕТ

 • Плата
 • Кадрова евиденција и Човечки ресурси 

ДатаКинг ЕРП

*Изберете еден од предложените пакети или креирајте пакет според Вашите потреби

Во цената се вклучени:

 • 10 кориснички лиценци по модул
 • неограничена обука и консултации

ЕРП ПАКЕТ 

 • Финансиско сметководство
 • Трошковна благајна
 • Материјално – магацинско работење
 • Продавница (поврзана со фискална каса)

Начин на набавка: комплетно решение. Клиентот станува сопственик на извршните решенија на именуваните модули.

Рок на испорака: веднаш

Начин на плаќање:

 • Цената на интегрираниот пакет со пресметан попуст изнесува 1.650,00 евра.
 • Цените се пресметуваат во денари по продажниот курс на девизните пазари на РМ на денот на фактурирање.
 • 100% авансно, по профактура
 • Во цената не е пресметан данок од 5%.
 • Цената важи за една инсталација на базите на еден сервер во локалната мрежа и е без ограничување на бројот на корисници по модул во гарантен период. 

Кастамизација:

 • Печатените обрасци, фактура и испратница ќе бидат кастамизирани со лого и адресни податоци на клиентот.
 • Имплементација на бекап на податоци на локација која ќе ја избере корисникот
 • Ако е избрана опција „Автоматско книжење во фин.сметководство“: Автоматските книжења ќе бидат имплементирани според контниот план и дадените инструкции на клиентот
 • Во гарантниот период Ви следува неограничена обука и консултации.

Имплементационен и гарантен период: 

 • Имплементациониот план се договара веднаш, и истиот треба да биде прифатен од именувани Проектни менаџери од двете страни.
 • Имплементациониот и гарантен период започнува да тече по прифаќањето на Имплементациониот план од двете страни.
 • По истекот на гарантен период сите интервенции се предмет на дополнително договарање.
1​. ​Финансово сметководство

                                                                                                                   

 • ​Главна книга
 • Салда конти
 • Девизно книжење. Курсна листа со 9 опционални курса за секоја валута
 • Денарски и девизни книжења – по различни девизи. Курсни листи
 • Пресметка на камата
 • Креирање на прегледи и извештаи со сложени критериуми за филтрирање на податоците – по налог, по комитент, за период, по конта и т.н.
 • Финансиски картици – аналитика или синтетика; сите, отворени или затворени ставки
 • Бруто биланс, Заклучен лист
 • Експорт во Ms Excel
​2. ​Трошковна благајна

 • Дефинирање на сите типови на промени во касата – типови на уплати и исплати, како и аванси
 • Денарска и девизна благајна (по различни типови на девизи)
 • Креирање на каса-прими и каса-исплати
 • Автоматско издавање на девизите по курс земен по FIFO метода за секоја девиза, пооделно
 • Патни налози – обработка на денарски и девизни патни налози
 • Прегледи и извештаи
 • Автоматско книжење во фин.сметководство (опција)     
​3. ​Материјално-Магацинско работење

 • ​Дефинирање на магацини (неограничен број) – можност за оформување на било каков складишен простор со различен режим на водење на артиклите (FIFO, LIFO, просечни цени, малопродажба или големопродажба)
 • Евидентирање на нарачка на роба и едноставно пратење на нарачката
 • Креирање на влезни и излезни документи – приемници, испратници, меѓумагацински трансфери и др.
 • Креирање на влезна и излезна калкулација со евиденција на различни трошоци по различни комитенти (транспорт, царина..)
 • Автоматско фактурирање – (опционална можност) со секоја испратница, автоматски да се креира фактура
 • Можност за креирање на една фактура за повеќе испратници
 • Евидентирање на попис – едноставна процедура и автоматско креирање на документите „Вишок при попис“ и „Кусок при попис“
 • Нивелација на цени
 • Креирање на прегледи и извештаи со сложени критериуми за филтрирање на податоците
 • Автоматско книжење во фин.сметководство (опција)
 • Експорт во Ms Excel
​4. ​POS – Продавница

 • Комплетно интегрирано со модулот за материјално-магацинско работење
 • Интегрирана со фискална каса
 • Работа на повеќе смени
 • Внес на сметка, сторно сметка
 • Плаќање на различни начини (во готово, картици...)
 • Касов извештај за смена. Дневен касов извештај
 • КДФИ
 • Трговска книга (ЕТ) на мало
 • Автоматско книжење во фин.сметководство (опција)
 • Извештаи

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ПАКЕТ

 • Плата
 • Кадрова евиденција и Човечки ресурси

Начин на набавка: комплетно решение. Клиентот станува сопственик на извршните решенија на именуваните модули.

Рок на испорака: веднаш

Начин на плаќање:

 • Цената на интегрираниот пакет со пресметан попуст изнесува 1.250,00 евра.
 • Цените се пресметуваат во денари по продажниот курс на девизните пазари на РМ на денот на фактурирање.
 • 100% авансно, по профактура
 • Во цената не е пресметан данок од 5%.

 • Цената важи за една инсталација на базите на еден сервер во локалната мрежа и е без ограничување на бројот на корисници по модул во гарантен период. 

Кастамизација:

 • Печатените обрасци, договор за вработување и решение за годишен одмор, ќе бидат кастамизирани со податоци на клиентот.
 • Имплементација на бекап на податоци на локација која ќе ја избере корисникот
 • Ако е избрана опција „Автоматско книжење во фин.сметководство“: Автоматските книжења ќе бидат имплементирани според контниот план и дадените инструкции на клиентот
 • Во гарантниот период Ви следува неограничена обука и консултации.

Имплементационен и гарантен период: 1 месец.

 • Имплементациониот план се договара веднаш, и истиот треба да биде прифатен од именувани Проектни менаџери од двете страни.
 • Имплементациониот и гарантен период започнува да тече по прифаќањето на Имплементациониот план од двете страни.
 • По истекот на гарантен период сите интервенции се предмет на дополнително договарање.
1.​ ​Плати

 • ​Евиденција на вработени (сите податоци во комплетно досие)
 • Евидентирање на различни видови на работа за секој вработен – редовна работа, прекувремена, работа на празник и сл.
 • Пресметка на плати
 • Печатење на обрасци и прегледи – ПДД-МП, МППП, платни списоци, пликоа за вработен
 • Подготовка на податоци за УЈП
 • Автоматско книжење во фин.сметководство (опција)
​2. ​Кадрова евиденција и Човечки ресурси                                     

                                   

 • ​СИСТЕМАТИЗАЦИЈА на работни места. Можност за внесување повеќе систематизации, со напомена дека во еден момент активна е само последната систематизација.
 • Пополнети шифрарници за националност, државјанство, образование, степен на стручна подготовка, празници и др.
 • Податоци за секој вработен групирани во податоци за Идентификација, Лична карта, Семејна состојба, Образование, Работен однос и Стаж.
 • Распределба на вработените на работни места според Вашата систематизација. Можност за избор на различни типови на вработување (неопределено, определено, по договор ...)
 • Автоматска распределба на денови за ГОДИШЕН ОДМОР за секој вработен соодветно
 • Евиденција на отсуства. Автоматско генерирање на соодветни решенија.
 • Печатење на прегледи и извештаи
 • Автоматско печатење на решенија за секоја одлука на Службата за Човечки ресурси, според теркови кои Вие ќе ни ги доставите
 • AD HOC Excel Reporting – Можност за креирање на сложени филтри за приказ на податоците од КОМПЛЕТНАТА ЕВИДЕНЦИЈА и нивно експортирање во Ms Excel