Софтвер за анкети

Web базирана апликација за едноставно креирање/тестирање на прашалници од секаков тип, едноставно водење на евиденции на тестираните кандидати и брз начин до посакуваните извештаи и статистики.

Предефинирани улоги за пристап до системот

Четири интерфејси - во зависност од улогата секој корисник добива различен пристап:

  1. Администратор – менаџирање со улогите за најава на системот и менаџирање со контакт листите
  2. Супервизор – преглед на извештаи и статистики 
  3. Анкетар – креирање на прашалници од различни типови
  4. Анкетиран – пополнување на електронски прашалник добиен по е-маил
Брз начин за креирање анкета:
  • внесување на ново прашање
  • избор на типот на прашањето(да/не прашања, оценки, текстуален одговор, еднократен или повеќекратен избор)
  • внесување на одговорите

или едноставно со правење копија од претходно креиран прашалник.

Доделување анкета на група корисници.

Преглед на прашалници и анкети.

Можност за импорт и експорт на податоците во Excel.

Статистики

Статистика на прашања, одговори, анкети, анкетирани лица, графички приказ...

Преглед и печатење на анкети