Апликација за управители на згради

Комплетна евиденција за секоја зграда, брзо и ефикасно изготвување на фактури

Еднократно внесување на услугите кои се фактурираат според договорот со зградата.

  • Еднократно внесување на станарите во една зграда.     

  • Евиденција за услугите кои ги користи и/или од кои е ослободен секој станар.

Едноставно креирање на фактури за згради по договор

  • Креирање фактури за станари со само еден клик.

  • Автоматско книжење на сите фактури.

Преглед на креираните фактури и нивно масовно печатење со само еден клик

Фактура за станар со автоматски пополнета уплатница .

Годишни извештаи

  • Печатење  на излезни фактури – Редовен фонд, за сите странари од одредена избрана зграда и внесена година
  • Печатење на излезни фактури – Резервен фонд, за сите странари од одредена избрана зграда и внесена година
  • Печатење на влезни фактури 
  • Издавање на опомени за сите станари со неподмирени фактури за една избрана зграда, заклучно со избраниот датум.